Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/3

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 11.11.2013 § 164 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Jarmo Räihän tilalle tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Y-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee muuttaa 11.11.2013 § 164 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Jarmo Räihän tilalle tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti (11.11.2013 § 164) muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimesi kaupungin edustajaksi Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi johtava asiantuntija Jarmo Räihän toimikaudeksi 2014 - 2015. Konsernijaoston päätökset sisältyvät päätöshistoriaan.

Y -säätiöstä saadun tiedon mukaan johtava asiantuntija Jarmo Räihä on Y -säätion hallituksen kokouksessa 12.12.2013 ilmoittanut eroavansa Y -säätiön hallituksesta ja siirtyvänsä pois Helsingin kaupungin palveluksesta. Konsernijaoston 11.11.2013 § 164 tekemää päätöstä on tarpeen muuttaa Y -säätiön hallituksen varsinaisen jäsenen nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi esittelijä toteaa, että Y -säätiön  valtuuskunnan 17.4.2013 pidetyssä kokouksessa päätettiin 1.1.2013 alkaen hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100,00 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150,00 euroa / kokous. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tämän lisäksi 1000,00 euron ja varapuheenjohtajalle 750,00 euron vuotuinen korvaus. Valtuuskunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 150,00 euroa / kokous ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio 100,00 euroa / kokous. Y-säätiön säännöt (§ 16) mahdollistavat kohtuullisen kokouspalkkion maksamisen, mutta Y-säätiö ei ole aiemmin maksanut valtuuskunnan tai hallituksen jäsenille kokouspalkkiota. Y-säätiön toiminta on kasvanut merkittävästi vuosien aikana ja tästä syystä valtuuskunta on katsonut tarpeelliseksi maksaa esitetyt palkkiot.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Y-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.11.2013 § 164

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Käsittely

11.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuuli Kousa

14.10.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566