Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 130

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 24.9.2013

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esityslistan liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan esitystä (Ryj/1) seitsemäntenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSL, yhtymäkokouksen esityslista 24.9.2013

2

Liite 1, HSL osanottajien toteaminen

3

Liite 2, HSL Ehdotus hallintosäännöksi

4

Liite 3, HSL Ehdotus johtosäännöksi

5

Liite 4, HSL Ehdotus taloussäännöksi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esityslistan liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Esittelijä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus esittää HSL:n organisaation tarkistamista 1.1.2014 lukien. Muutokset koskevat yhteisiä palveluja tuottavien hallinto- ja talousyksikön tehtävien siirtämistä samaan yksikköön talous- ja hallintopalveluiksi sekä eräitä kuntalain hallinnon ja talouden tarkastusta koskevista säännöksistä johtuvia muutoksia.  HSL:n johtosäännön mukaan johtosääntömuutoksista päättää yhtymäkokous.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSL, yhtymäkokouksen esityslista 24.9.2013

2

Liite 1, HSL osanottajien toteaminen

3

Liite 2, HSL Ehdotus hallintosäännöksi

4

Liite 3, HSL Ehdotus johtosäännöksi

5

Liite 4, HSL Ehdotus taloussäännöksi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2013 § 97

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 21.5.2013 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 26.3.2013 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2012

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2013 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä, 7 266 582,66 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2012

b) HSL maksaa vuodelta 2012 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 146 479,80 euroa, Helsingille 144 865,25 euroa, Kauniaisille 9 340,00 euroa, Sipoolle 4 878,63 euroa ja Vantaalle 106 829,81 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 14 141,39 euroa ja Kirkkonummelta 11 712,75 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2013.

8. kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy tilintarkastajaksi tilikausille 2013 - 2017.

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566