Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 89

Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n  hallituksen puheenjohtajaksi Henri Kuitusen sekä jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-
johtajan Ritva Viljasen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Helsingin Musiikkitalo Oy:n  hallituksen puheenjohtajaksi vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen ja hallituksen jäseneksi johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia edellä mainittujen tytäryhtiöiden sekä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja  Helsingin Musiikkitalo Oy:n  yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa tytäryhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että nyt valituille tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Ritva Viljanen, Jenni Rope

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n  hallituksen puheenjohtajaksi Henri Kuitusen sekä jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-
johtajan Ritva Viljasen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin Musiikkitalo Oy:n  hallituksen puheenjohtajaksi vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen ja hallituksen jäseneksi johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia edellä mainittujen tytäryhtiöiden sekä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja  Helsingin Musiikkitalo Oy:n  yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa tytäryhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että nyt valituille tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n  hallitukseen kuulu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiön osakassopimuksen perusteella  Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kolme jäsentä. Osakassopimuksen mukaan yhtiö huolehtii tilintarkastajaehdokkaiden kilpailuttamisesta ja valinnasta. Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakekannasta on 42 %.

Helsingin Musiikkitalo Oy huolehtii talon käyttöön liittyvistä palveluista, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoi ja harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallitsee tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoi osaa Musiikkitalon tiloista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kaksi hallituksen jäsentä, sekä yhden tilintarkastajan. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on n. 39 %.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä eikä tilintarkastajia.

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varamiehet, joiden toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki valitsee yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 51,3 %. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä eikä tilintarkastajia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Tiedoksi : Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Yhteisöt

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 68

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Vuosaareen Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Chydeniuksen ja hallituksen jäseniksi Timo Raittisen, Matti Silvosen, Eija Loukoilan, Jaana Merenaalton sekä Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja Ari Hietamäen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif- Erik Forsberg.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Vielä konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, neuvottelukunnan jäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

25.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Chydenius

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566