Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/3

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 90

Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin omistusyhteysyhteisöihin

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan toimikaudeksi joka alkaa hallituksen jäsenten valinnan todenneen hallituksen kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy vastaavaan kokoukseen huhtikuussa 2015 huhtikuussa 2015, oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa Musiikkitalosäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäinen kappale sekä esityksen ensimmäinen ja kolmas kappale poistetaan. Näistä muutoksista johtuen, päätöksen liite on päivitetty.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

säätiöt_koja_15_4 (uusi)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee valita Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan toimikaudeksi joka alkaa hallituksen jäsenten valinnan todenneen hallituksen kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy vastaavaan kokoukseen huhtikuussa 2015 huhtikuussa 2015, oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa Musiikkitalosäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Helsingin teatterisäätiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kevätkokouksesta ja päättyy neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Esittelijä toteaa, että konsernijaostossa 25.3.2013 tehty Helsingin teatterisäätiön hallituksen nimeämispäätöksestä tulee muuttaa ja huomioida sääntöjen määräys, jonka mukaan vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Samalla  esittelijä toteaa, että Helsingin Musiikkitalon säätiön halitusta täydennetään myöhemmin kaupunginorkesterin intendentin tultua valituksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

säätiöt_koja_15_4.pdf

Tiedoksi: muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Säätiöt

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 67

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön edustajistoon toimikaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2017 jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla  konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

Edelleen konsernijaosto päätti valita Suomen kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, toimikaudeksi joka alkaa hallintoneuvoston kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy hallintoneuvoston kokoukseen huhtikuussa 2016, oheisen liitteen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa vuosikokouksesta 2013 ja päättyy vuosikokoukseen 2015, hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet oheisen liitteen mukaan.

Lopuksi konsernijaosto kehottaa Helsingin teatterisäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen
periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan
30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566