Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/7

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 82

Helsingin Konsernihankinta Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-003511 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ********** hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ********** yksikön johtaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Konsernihankinta Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ********** hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ********** yksikön johtaja.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 25.3.2013 § 64 (Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinainen yhtiökokous) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ********** hankintajohtaja, ja

hallituksen varajäsen ********** hankintapäällikkö.

Hankintakeskus on sittemmin ilmoittanut, että hankintapäällikkö ********** on siirtymässä eläkkeelle siten, että hänen työsuhteensa päättyy 31.7.2013 eli kesken hallituksen toimikauden.

Tehtyä päätöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että varajäseneksi esitetään toista henkilöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Konsernihankinta Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 64

HEL 2013-003511 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ********** hankintajohtaja

hallituksen varajäsen ********** hankintapäällikkö

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ********** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566