Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 67

Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöihin

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön edustajistoon toimikaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2017 jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla  konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

Edelleen konsernijaosto päätti valita Suomen kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, toimikaudeksi joka alkaa hallintoneuvoston kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy hallintoneuvoston kokoukseen huhtikuussa 2016, oheisen liitteen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa vuosikokouksesta 2013 ja päättyy vuosikokoukseen 2015, hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet oheisen liitteen mukaan.

Lopuksi konsernijaosto kehottaa Helsingin teatterisäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen
periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan
30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

liite_säätiöt.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiöt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Amiedu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita Helsingin teatterisäätiön edustajistoon toimikaudeksi 1.1.2014- 31.12.2017 jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla  konsernijaosto päättänee valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättänee valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

Edelleen konsernijaosto päättänee valita Suomen kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, toimikaudeksi joka alkaa hallintoneuvoston kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy hallintoneuvoston kokoukseen huhtikuussa 2016, oheisen liitteen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päättänee valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa vuosikokouksesta 2013 ja päättyy vuosikokoukseen 2015, hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet oheisen liitteen mukaan.

Lopuksi konsernijaosto kehottaa Helsingin teatterisäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen
periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan
30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Helsingin teatterisäätiön edustajistoon kuuluu 14 joka neljäs vuosi valittua jäsentä ja seitsemän varajäsentä, joiden nelivuotinen toimintakausi alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2017. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidin-kieleltään ruotsinkielinen. Säätiön hallitukseen valitut jäsenet ja sen vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla edustajiston jäseninä.

Säätiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kevätkokouksesta ja päättyy neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin kaupunginteatterin näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi jäsentä, ohjaajat ja dramaturgit yhden, tanssijat yhden ja tekniset yhden neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Säätiön tilintarkastajat valitaan vuosittain tarkastamaan säätiön seuraavan vuoden hallintoa ja taloutta.

Suomen Kansallisoopperan säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Toimikausi alkaa hallintoneuvoston kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy hallintoneuvoston kokoukseen huhtikuussa 2016. Opetusministeriö nimeää jäsenistä kahdeksan, Helsinki kaksi, Espoo kaksi, Vantaa kaksi ja Kauniainen yhden jäsenen. Lisäksi oopperan henkilökunta nimeää kolme jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee ilman nimeämismenettelyä itse kaksi jäsentä. Vastaavasti nimetään varajäsenet.

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä edellä mainituksi toimikaudeksi. Näistä viisi valitaan opetusministeriön, kaksi Helsingin, yksi Espoon ja yksi Vantaan nimeämistä henkilöistä.

Tilintarkastajan nimeämisessä vuorotellaan kaupunkien kesken. Edellisenä toimikautena Kauniainen nimesi varsinaisen ja Helsinki varatilintarkastajan. Nyt alkavalle toimikaudelle Helsinki nimeää varsinaisen ja Espoo varatilintarkastajan.

Ami-säätiön tarkoituksena on huolehtia osaltaan pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Amiedu- nimistä oppilaitosta. Säätiön hallituksen toimikausi kestää kaksi vuotta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

liite_säätiöt.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiöt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Amiedu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 54

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat liitteen mukaisesti ja kehottaa maksamaan tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille palkkiot, kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarjoukseen perustuvien hyväksyttävien laskujen mukaan, ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566