Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/7

 

25.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 62

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräistä yhtymäkokousta koskevan päätöksen tarkistaminen

HEL 2012-014402 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti hyväksyä, 11.3.2013, 40 § tekemäänsä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräistä yhtymäkokousta koskevaa päätöstään tarkistaen, että HSY:n hallitukseen valittiin Helsingin kaupungin edustajana toimivaksi varajäseneksi Mikael Sjövall (RKP), ja että Nuutti Hyttinen (PS) jätettiin valitsematta Olli Sademiehen (PS) henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee hyväksyä, 11.3.2013, 40 § tekemäänsä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräistä yhtymäkokousta koskevaa päätöstään tarkistaen, että HSY:n hallitukseen valittiin Helsingin kaupungin edustajana toimivaksi varajäseneksi Mikael Sjövall (RKP), ja että Nuutti Hyttinen (PS) jätettiin valitsematta Olli Sademiehen (PS) henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja 15.03.2013 § 61

HEL 2012-014402 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti määrätä konserniyksikön päällikkö Matti Malisen edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 22.3.2013 klo 15.30 alkaen.

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa konserniyksikön päällikkö Matti Malista toimimaan kaupungin edustajana yhtymäkokouksessa konsernijaoston 11.3.2013 (asia 6) päättämien toimiohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 40

HEL 2012-014402 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 22.3.2013 klo 15.30.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1. Kannattamaan hallituksen esitystä:

a. luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistamisesta,

b. merkitä tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

2. Esittämään, että tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä ehdottaa valittavaksi  tarkastuslautakuntaan jäsenet ja varajäsenet kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan Helsingin edustajiksi seuraavat 2 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä:

- jäsen Sari Näre (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Antti Vainionpää

- jäsen Minna Ruuth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maarit Toveri

- varajäsen Pekka Paunio (SDP)

3. Kannattamaan hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen Helsingin edustajiksi seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä:

- puheenjohtaja Matti Enroth (Kok), henkilökohtainen varajäsen Teppo Härkönen

- varapuheenjohtaja Essi Kuikka (Vihr), henkilökohtainen varajäsen Anna Koppanen

- jäsen Terhi Koulumies (Kok), henkilökohtainen varajäsen Maria Pekkala

- jäsen Johanna Krabbe (Kok), henkilökohtainen varajäsen Katri Mehtonen

-jäsen Olli Sademies (PS), henkilökohtainen varajäsen Nuutti Hyttinen

- jäsen Mirka Vainikka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Pentti Nurminen

- jäsen Antti Vuorela (SDP), henkilökohtainen varajäsen Miriikka Laakkonen

sekä esittämään, että hallitus valitaan toimikaudeksi 2013 - 2014.

4. Kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä:

a. perustaa tarkastuslautakunnan ja hallituksen puheenjohtajista sekä HSY:n toimitusjohtajasta muodostuva työryhmä, jonka tehtävä on laatia HSY:n ohjeistukseen määrittelyt
tarkastuslautakunnan toimivallasta.

b. hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisätyösopimuksen 3.12.2012 lisäpäivät HSY:tä sitoviksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

11.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Varajäseneksi Nuutti Hyttinen.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Poistetaan varajäsen Mikael Sjövall

Konsernijaosto hyväksyi vastaehdotukset yksimielisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566