Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 49

Kaupungin konserniyhtiöiden ja vähemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset 2013

HEL 2013-002132 T 00 01 05

Päätös

 

A

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteiden mukaisesti,

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 2 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

C

Konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajana ovat liitteestä 3 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Konserniyhtiöiden yhtiökokoukset II hallitukset ja tilintarkastajat 2013

2

Yhtiökokoukset 2013 II

3

Vuosaaren Nuorisokylä Oy

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Konserniyhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Osakkuusyhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

Vuosaaren nuorisokylä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 3

Päätösehdotus

 

A

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteiden mukaisesti,

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

B

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 2 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

C

Konsernijaosto päättänee ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajana ovat liitteestä 3 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

Liitteessä 1 on luettelo hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi konserniyhtiöihin nimettäväksi esitettävistä henkilöistä. Yhtiöissä on virkamiesedustus.

Liite 2 koskee sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksia, joissa kaupungilla on vain vähemmistöosakkuus, mutta oikeus nimetä hallituksen jäseniä tai tilintarkastajia. Lisäksi joukossa on yhtiö, Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylä,  jossa kaupungilla ei ole osakkuutta mutta tontin vuokrasopimuksen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus nimetä edustajansa hallitukseen ja tilintarkastajiksi. Nimettävät esitetään liitteessä 3.

Lisäksi kaupunki on osakkaana lukuisassa määrässä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, esimerkiksi noin 300:ssa Hitas-yhtiössä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kaupungin etu on sitä vaatinut  tai yhtiökokous on muuten nähnyt kaupungin edustuksen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja päättänyt valita kaupungin edustajan toimielimiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Konserniyhtiöiden yhtiökokoukset II hallitukset ja tilintarkastajat 2013

2

Yhtiökokoukset 2013 II

3

Vuosaaren Nuorisokylä Oy

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Konserniyhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Osakkuusyhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 2

Vuosaaren nuorisokylä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 3

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.02.2013 § 25

HEL 2013-002132 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia liitteissä 1 ja 2 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteiden mukaisesti.

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

7

Ehdottamaan, että yhtiökokous kehottaa hallitusta asettamaan toiminnalleen tavoitteeksi vähintään yhden prosentin tuottavuuden nousun.

8

Ehdottamaan, että seuraavassa mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousun enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinnousun verran: Finlandiatalo Oy, Helsingin Leijona Oy, Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy, Kiinteistö Oy Tennispalatsille ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy.

9

Ehdottamaan, että kohdassa 8 mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille tavoitteiksi tuottavuusmittauksen kehittämisen, asukastyytyväisyysmittauksen kehittämisen ja energiankulutuksen osalta sen, että kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

10

Ehdottamaan, että yhtiökokouksissa hallituksille asetetaan seuraava vuokrausastetta koskevat vähimmäistavoitteet: Finlandiatalo Oy:lle 45 %, Helsingin Leijona Oy:lle 90 %, Kiinteistö Oy Kaapelitalolle, että vuokrausaste säilyy edellisen vuoden tasolla ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:lle 97 %.

11

Ehdottamaan, että yhtiökokous asettaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilojen hallitukselle muuna tavoitteeksi sen omistamien kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566