Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 27

Muutos Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnan kokoonpanossa

HEL 2011-004322 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 26.9.2011 § 146 tekemäänsä päätöstä ja nimetä nuorten palvelujen päällikkö Sari Tuomisen sosiaali- ja terveysvirastosta Hanna Viitalan tilalle Helsingin kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan vuoden 2013 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnan kokoonpano   

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee muuttaa 26.9.2011 § 146 tekemäänsä päätöstä ja nimetä nuorten palvelujen päällikkö Sari Tuomisen sosiaali- ja terveysvirastosta Hanna Viitalan tilalle Helsingin kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan vuoden 2013 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää (6.2.2013) päätösehdotuksen mukaista muutosta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnan kokoonpanoon. Kaksivuotiskaudeksi 1.1.2012 - 31.12.2013 nimetty edustaja Hanna Viitala on valittu perhepalvelujen johtajan virkaan ja hänen työtehtävänsä ovat muuttuneet sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen yhteydessä. Hänen tilalleen johtokuntaan tulisi nimetä nuorten palvelujen päällikkö Sari Tuominen.      

Sosiaali- ja terveysviraston esitys on liitteenä. Konsernijaoston nimeämispäätös sisältyy päätöshistoriaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnan kokoonpano   

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.09.2011 § 146

HEL 2011-004322 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2012 - 31.12.2013 terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikön Hanna Viitalan. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566