Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

22.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 161

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2013 - 2014 ja 2013 - 2015 ja tilintarkastaja vuodelle 2013

HEL 2012-011833 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä  Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi  vuosiksi 2013 - 2015

Miika Laurialan.

Samalla konsernijaosto päätti todeta Matti Eklundin eronneen säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuosiksi 2013-2014 Petteri Hiienkosken.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Seurasaarisäätiön esitys hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien nimeämisestä

Otteet

Ote

 

Otteensaajat

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä  Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi  vuosiksi 2013 - 2015

-.

Samalla konsernijaosto päättänee todeta Matti Eklundin eronneen säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuosiksi 2013-2014 Petteri Hiienkosken.

Lisäksi konsernijaosto päättänee nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

Seurasaarisäätiö -Fölisöstiftelsen -säätiön sääntöjen 6 §:n nojalla säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joita Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme, kaksi Museovirasto, yhden Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos ja yhden Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta ja jäsenistä on vuosittain kaksi tai kolme erovuorossa. Seurasaarisäätiö toteaa kirjeessään 27.8.2012, että nyt on erovuorossa Miika Lauriala, joka voidaan valita uudestaan.

Seurasaarisäätiö toteaa edelleen, että kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Matti Eklund on eronnut tehtävästään paikkakunnalta muuton vuoksi, ja pyytää, että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen vuosiksi 2013-2014.

Säätiölle valitaan lokakuun loppuun mennessä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet; toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee Helsingin kaupunginhallitus ja toisen Museovirasto. Ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Esitys tilintarkastajasta ja varamiehestä on tarkastuslautakunnan 27.9.2012 tekemän päätöksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Seurasaarisäätiön esitys hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien nimeämisestä

Otteet

Ote

 

Otteensaajat

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.10.2012 § 155

Pöydälle 08.10.2012

HEL 2012-011833 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566