Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 73

Kaupungin vähemmistöomisteiset toimitilayhtiöt, hallitukset 2012, korjaus kokoonpanoihin

HEL 2012-001207 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 27.2.2012 (46 §) tekemäänsä päätöstä näiltä osin muuttaen, kehottaa kaupungin edustajaa mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa esittämään hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia:

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a:

varsinainen jäsen:

Hilden, Sari

henkilökohtainen varajäsen: 

Metsäranta, Markku

 

Tiedepuiston Asunnot Oy:

varsinainen jäsen:

Randell, Mari

varsinainen jäsen:

Sarin, Teuvo

varsinainen jäsen:

Venetkoski-Kukka, Eija

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a

 

Tiedepuiston Asunnot Oy

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, 27.2.2012 (46 §) tekemäänsä päätöstä näiltä osin muuttaen, kehottaa kaupungin edustajaa mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa esittämään hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia:

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a:

varsinainen jäsen:

Hilden, Sari

henkilökohtainen varajäsen: 

Metsäranta, Markku

 

Tiedepuiston Asunnot Oy:

varsinainen jäsen:

Randell, Mari

varsinainen jäsen:

Sarin, Teuvo

varsinainen jäsen:

Venetkoski-Kukka, Eija

 

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 27.2.2012 (46 §) mm. kehottaa kaupungin edustajaa päätösehdotuksessa mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa esittämään hallituksiin päätöksessä nimetyt henkilöt. Päätös osoittautui hallituskokoonpanojen osalta osin virheelliseksi, joten se ehdotetaan muutettavaksi ehdotuksen mukaiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a

 

Tiedepuiston Asunnot Oy

 

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2012 § 46

HEL 2012-001207 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 1 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

B

Konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajana ovat liitteestä 2 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566