Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/4

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 23

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuodeksi 2012

HEL 2011-006523 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

400-vuotiskotisäätiö

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan vuodeksi 2012.

Esittelijä

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä. Sääntöjen mukaan säätiöllä tulee olla kaksi tilintarkastajaa, joista vuosittain Helsingin kaupunginhallitus valitsee toisen ja säätiön hallitus vuosikokouksessa toisen. Kaupunginhallitus ja säätiön hallituksen vuosikokous valitsevat myös tilintarkastajien varamiehet. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuonna 2011 säätiön tilintarkastajana on ollut KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jorma Nurkkala.

Tarkastuslautakunta on 14.12.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

400-vuotiskotisäätiö

 

Tiedoksi

Sosiaalivirasto

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2011 § 194

Pöydälle 21.11.2011

HEL 2011-006523 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2012-2015 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

Tuula Öhman

Yrjö Jäntti

Ilpo Haaja

Viktoria Welling

 

21.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566