Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 13

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

Beslut

Koncernsektionen beslutade utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2012 i Pargas:

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga ersättare

Saml.

Fabricius Nina 

 

Saml.

Fant Björn

 

Gröna

Donner Marjatta 

Remes Tanja 

Gröna

Stadius Peter 

Piiparinen Niklas 

SDP

Heikkinen Lauri

Hyvärinen Petra

SDP

Lindberg Marianne

Cantell Olof

Vänst.

Reuter Martina

Leppänen Joonas

SFP

Björnberg-Enckell Maria

 

SFP

Ekman Johan

 

SFP

Sandberg Johanna

 

 

Föredragande

stadsdirektören

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, Telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1

Landskapsförbundets skrivelse 28.12.2011

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Sydkustens landskapsförbund rf

 

Valda representanter och ersättare

Bilaga 1

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2012 i Pargas:

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga ersättare

Saml.

 

 

Saml.

 

 

Gröna

 

 

Gröna

 

 

SDP

 

 

SDP

 

 

Vänst.

 

 

SFP

 

 

SFP

 

 

SFP

 

 

 

Föredraganden

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (28.12.2011) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 19.4.2012 i Pargas. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 22.3.2012. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande separat beslut om tjänsteresan i enlighet med instruktionen för stadsstyrelsen och arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.

Föredragande

stadsdirektören

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, Telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1

Landskapsförbundets skrivelse 28.12.2011

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Sydkustens landskapsförbund rf

 

Valda representanter och ersättare

Bilaga 1

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.01.2012 § 7

Bordlades 23.01.2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande

stadsdirektören

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, Telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566