Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (6)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Perustettavan digitaalisia peruspalveluja tuottavan yhtiön hallituksen nimeäminen

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan digitaalisia peruspalveluita tuottavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi strategiajohtaja Markus Kühnin sekä jäseniksi tietohallintojohtaja Marika Lindströmin, tietohallintopäällikkö Petri Otrasen, hallintojohtaja Kati Takasen sekä toimitusjohtaja Anu Tuomolinin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2022 hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. Päätöksen perusteluissa todettiin, että kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee erikseen päättämään sen toimivaltaan hallintosäännön perusteella kuuluvasta hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Kaupunginhallituksen 6.6.2022 hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaan kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja jatkavan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen osalta varmistetaan hallitusten monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä riippumattomuus ja vastuullisuus. Hallitusten kokoonpanojen tulee yhtiön toiminnan laatu, laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri taustoja, näkökulmia sekä erityisosaamisalueita siten, että kullakin hallituksella on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä kyky asianomaisen yhteisön toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteisön kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen vahvistamassa yhtiön omistajastrategiassa on tunnistettu erityisinä yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen alueina kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset (mm. talouden riittävä tuntemus), palvelu- ja ICT-liiketoiminnan johtaminen, digitalisaatio ja tiedolla johtaminen sekä kaupungin toiminnan, tavoitteiden ja tarpeiden tuntemus.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä pyritään määrittelemään tehokkaan ja tuloksellisen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tästä syystä kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin valitaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei jäsenten määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy.

Digitaalisen perustan yhtiöittämiseen liittyen on arvioitu, että hallituksen jäsenmäärän osalta on ainakin yhtiön toiminnan ylösajovaiheessa perusteltua noudattaa konserniohjeessa määriteltyä lähtökohtaa ja nimetä yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.

Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan konserniohjeen mukaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta.

Digitaalisia peruspalveluita kaupungille tuottavan yhtiön hallitukseen on konserniohjeen edellä kuvatut määräykset ja omistajastrategiassa määritellyt osaamisvaatimukset huomioon ottaen perusteltua nimetä seuraavat henkilöt:

        strategiajohtaja Markus Kühn, kaupunginkanslia, puheenjohtaja,

        tietohallintojohtaja Marika Lindström, Paulig Group,

        tietohallintopäällikkö Petri Otranen, sosiaali- ja terveystoimiala,

        hallintojohtaja Kati Takanen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä

        toimitusjohtaja Anu Tuomolin, Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Esitetyn hallituksen on yhtiöittämisvalmistelujen yhteydessä arvioitu täyttävän hyvin omistajastrategiassa kuvatut nimenomaisesti digitaalisia peruspalveluita kaupungille tuottavan yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen vaatimukset. Nimettävän hallituksen arvioidaan pystyvän vastaamaan yhtiön toiminnan ylösajovaiheen edellyttämästä tehokkaasta ja ketterästä toiminnasta sekä riittävän tuen tarjoamisesta yhtiön toimitusjohtajalle.

Kaupungin omasta organisaatiosta nimettävien henkilöiden osaaminen liittyy kaupungin toiminnan, tavoitteiden ja tarpeiden tuntemukseen sekä kokemukseen ja osaamiseen palveluiden tuloksellisesta johtamisesta ja uudistamisesta erityisesti tukipalveluiden ja/tai palvelukeskusten osalta sekä ICT-palvelujohtamisesta ja digitalisaatiosta. Kaupungin organisaation ulkopuolelta nimettyjen jäsenten on arvioitu tuovan hallitukseen erityisesti liiketoiminnan johtamisen osaamista, ICT-toimialan tuntemusta, sidosyksikköyhtiön johtamiskokemusta sekä henkilöstöjohtamisen osaamista.

Toimitusjohtaja

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja jatkavan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Kaupungin vakiintunut käytäntö toimintojen yhtiöittämisissä ja säätiöittämisissä on, että yhtiöitettävää/säätiöitettävää toimintaa johtava henkilö siirtyy yhtiön tai säätiön toimitusjohtajaksi. Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja johtaa ICT-palvelujohtaja Katja Artimo, joka aloittaa yhtiön toimitusjohtajana yhtiön perustamisen yhteydessä. Toimitusjohtajan tehtävän hoito tapahtuu hänen varsinaisen tehtävänsä ohella siihen asti, kunnes digitaalisen perustan toiminnot ja henkilöstö siirtyvät yhtiölle vuoden 2023 alusta lukien.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 01.06.2022 § 142

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

 

Hyväksyessään yhtiöittämisen valtuusto edellyttää, että päätöksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden parantamiseen kaupungin organisaatiossa. (Jenni Pajunen)

 

Käsittely

01.06.2022 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Valtuutettu Jenni Pajunen ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään yhtiöittämisen valtuusto edellyttää, että päätöksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden parantamiseen kaupungin organisaatiossa.

 

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta varmistua siitä, että siirtyvän henkilöstön työsuhteitten ehdot eivät miltään osin huonone.

 

Valtuutettu Laura Korpisen toivomusponsiehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Jenni Pajusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Jenni Pajusen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Laura Korpinen

Poissa: 1
Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Pajusen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 389

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.

16.05.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566