Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

HEL 2022-003466 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut-yksikön lakimies Salla Sinervuota tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginasiamies Timo Raatikaista edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 22.6.2022 ja hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.    

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.  

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, yhtymäkokous 22.6.2022 esityslista

2

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, lisätietoja 22.6.2022 (1)

3

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, jäsenkunta- edustaja- ja ääniluettelo 22.6.2022 (1)

4

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, henkilöstökertomus 2021

5

Tilinpäätös 2021

6

Tilintarkastuskertomus 2021

7

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta Hyvinkäällä. Helsingin kaupungin peruspääomaosuus on 9,5 prosenttia. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokouksessa 22.6.2022 käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen johdosta suunniteltua kuntayhtymän Hyvinkäällä sijaitsevan kiinteistömaisuuden realisointia.

Sote-uudistuksessa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tehtävät siirtyvät kunkin jäsenkunnan sijainnin mukaan määräytyvälle hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän tavoitteena on turvata palvelujen jatkuvuus nykyisissä tiloissa ja vuokraus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Helsingin palveluvalikossa Ridasjärven päihdehoito- ja kuntoutuspalvelut ovat välttämättömiä ja ne tarvitaan jatkossakin yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, yhtymäkokous 22.6.2022 esityslista

2

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, lisätietoja 22.6.2022 (1)

3

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, jäsenkunta- edustaja- ja ääniluettelo 22.6.2022 (1)

4

Kokouskutsu 22.6.2022, liite, henkilöstökertomus 2021

5

Tilinpäätös 2021

6

Tilintarkastuskertomus 2021

7

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 42

HEL 2022-003466 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut-yksikön lakimies Salla Sinervuota tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginasiamies Timo Raatikaista edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 6.4.2022 ja hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.    

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.  

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566