Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n selvitystilan päättäminen

HEL 2022-007477 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2022 hyväksymään yhtiön selvitystilan päättymisen ja siihen liittyvän lopputilityksen sekä muut liitteen 1 mukaisesti tämän yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista

2

Lopputilitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n (entinen Helsingin Bussiliikenne Oy) varsinainen liiketoiminta on myyty vuonna 2015 eikä yhtiöllä ole sen jälkeen ollut operatiivista toimintaa. Yhtiö on selvitystilassa.

Yhtiö on 100 % kaupungin omistama.

Yhtiön selvitystila

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n yhtiökokous hyväksyi 3.8.2020 yhtiön asettamisen selvitystilaan konsernijaoston 15.6.2020, § 61 päätöksen mukaisesti.

Selvitysmies haki osakeyhtiölain 20:14:n mukaisesti julkisen haasteen velkojille. Julkisen haasteen määräpäivä oli 18.12.2020. Julkisen haasteen määräpäivään mennessä Yhtiölle ilmoitettiin kaksi velkaa, joiden velkojia ovat Helsingin kaupunki ja Helsingin Bussiliikenne Oy. Helsingin Bussiliikenne Oy ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy ovat 3.2.2022 maksaneet täysimääräisesti Helsingin kaupungin velan ja samassa yhteydessä Helsingin Bussiliikenne Oy on ilmoittanut luopuvansa julkisen haasteen saatavailmoituksen mukaisesta saatavastaan.

Näiden ilmoitettujen velkojen lisäksi Yhtiöllä oli tunnettuna velkana voimassa ns. laskentapalvelusopimus Kevan kanssa. Sopimuksen nojalla Keva laskutti Yhtiön myöntämien lisäeläke-etuuksien perusteella maksetut lisäeläke-etuudet kuukausittain. Yhtiö oli puolestaan laskuttanut lisäeläke-etuuksia koskevat kustannukset Helsingin kaupungilta, koska Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellä 14.12.1983 § 502 päättänyt korvata lisäeläke-etuuksien kustannukset Yhtiölle. Yhtiön, Kevan ja Helsingin kaupungin kesken sovittiin joulukuussa 2021, että Yhtiön ja Kevan välillä solmittu lisäeläkejärjestelyyn liittyvä laskentapalvelusopimus sopimukseen liittyvine vastuineen siirtyy Yhtiöltä Helsingin kaupungille vuoden 2022 alussa. Koska Helsingin kaupunki oli aikaisemminkin vastannut lisäeläke-etuuksien maksamisesta, sopimuksen siirtymisellä ei tapahtunut tosiasiallisia muutoksia Yhtiön tai Helsingin kaupungin kustannusvastuuseen.

Yhtiön velat ovat tulleet selvitysmenettelyn aikana maksetuksi ja sopimusvelvoitteet täytetyksi.

Selvitysmies on laatinut liitteenä 2 olevan lopputilityksen selvitystilasta per 31.5.2022.

Yhtiön nettovarojen määrä on lopputilityksen mukaan 2 116,65 euroa ja yhtiön osakkeenomistajille ei ole jaettu jako-osuusennakkoa selvitystilan aikana. Yhtiön nettovarat 2 116,65 euroa jaetaan yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle Helsingin kaupungille. 

Yhtiön lopputilityksen tarkastamista varten on kutsuttu yhtiökokous koolle hyväksymään liitteenä 1 olevan esityslistan mukaiset asiat selvitystilan päättämiseen liittyen.

Selvitystilan jatkaminen, mikäli yhtiöön ilmaantuisi lisää varoja

Yhtiön varallisuusasemaan voi kuitenkin vaikuttaa vielä valtiontukiasian SA.33846 (komission päätös C(2019) 3152 final, annettu 28. kesäkuuta 2019) lopputulos, joka odottaa Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevan oikeudenkäynnin tulosta. Yhtiö ei ole oikeudenkäynnin osapuolena, mutta oikeudenkäynnin lopputuloksen johdosta Yhtiön varojen määrä voi kasvaa. Yhtiön varojen määrä voi kasvaa, jos Yhtiölle asetettu maksuvelvollisuus alenisi ja täysimääräisesti suoritetusta velasta palautettaisiin Yhtiölle Yhtiön aikaisemmin maksamia varoja.

Valtiontuen takaisinperintä on Helsingin kaupunginhallituksen päätöksellä 11.5.2020 § 293 kohdistettu ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:öön ja vain siltä osin Helsingin Bussiliikenne Oy:öön, kuin saatavaa ei saada perittyä ensisijaiselta velalliselta. Tästä seuraa se, että mahdollinen palautettava määrä tulee ensi vaiheessa palautettavaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:lle palautettavaa tulee vasta sitten, jos palautettava määrä ylittää Helsingin Bussiliikenne Oy:n maksaman osuuden.

Mikäli yhtiöön tulisi uusia varoja, yhtiön selvitystilaa voitaisiin jatkaa tarvittaessa osakeyhtiölain 20 luvun 18 §:n nojalla. Ottaen huomioon yhtiön varojen vähäisen määrän ja mahdollisuuden selvitystilan jatkamiseen ja jälkiselvitykseen, yhtiö on mahdollista ja tarkoituksenmukaista purkaa vireillä olevasta oikeudenkäyntimenettelystä huolimatta. Selvitystilan jatkaminen aiheuttaisi osakkeenomistajalle tarpeettomia kustannuksia ja johtaa pitkään jatkuessaan yhtiön maksukyvyttömyyteen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista

2

Lopputilitys

Oheismateriaali

1

Tilinpäätös 2020

2

Tilintarkastuskertomus 2020

3

Tilinpäätös 2021

4

Tilintarkastuskertomus 2021

5

Tilinpäätös per 31.05.2022

6

Helsingin kaupungin linja-autotoiminta Oy tilintarkastuskertomus lopputilitys 3105202

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566