Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (5)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2022-007055 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä kaupungin sitoutumisen DigiFinland Oy:n liitteenä olevaan osakassopimukseen ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta, sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy DigiFinland Oy:n osakemerkinnän ja muut osakemerkinnän täytäntöönpanoa koskevat ehdot täyttyvät.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtionvarainministeriö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

DigiFinlandin osakassopimuksen hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus päättää DigiFinlandin osakkeiden merkitsemisestä digitaalisten palveluiden sidosyksikköhankinnan mahdollistamiseksi.

Osakkeiden merkitsemiseen liittyen Helsingin kaupungin tulee myös hyväksyä itseään sitovaksi DigiFinlandin osakassopimus, jossa muun muassa sovitaan

        yhtiön sidosyksikköasemaan liittyvistä seikoista,

        hallituksen kokoonpanosta sekä nimitysvaliokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä,

        nykyisten osakkaiden asemasta yhtiössä ja uusien osakkaiden tulemisesta yhtiön omistajiksi, sekä

        myös yhtiöjärjestykseen sisältyvistä osakkeiden omistusta ja siirtymistä koskevista rajoituksista.

Lisäksi osakassopimuksessa on sovittu, että osakkailla ei ole velvollisuutta ostaa yhtiön palveluja tai rahoittaa yhtiötä.

Yhtiön hallitus

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että

        valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä,

        hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä, ja

        yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yhdessä yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja sopimuksen voimaantuloa seuraavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä.

Nimitysvaliokunta

Omistajat muodostavat nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle yhdestä (1) hallituksen jäsenestä, mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta, hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon valtion nimitysoikeus sopimuksen voimaantuloa seuraa-vana kolmena (3) vuotena) sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että

        valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja

        hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Osakassopimuksen liitteen 3 mukaan Helsingin kaupunki yhdessä HUS-yhtymän sekä Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden kanssa nimittää nimitysvaliokuntaan yhden jäsenen.

Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Asiakasyhteistyöryhmä

Omistajat muodostavat asiakasyhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia yhtiön tuottamien palveluiden strategisen tason ohjaus-, kehitys ja seurantatoimielimenä ja tehdä palveluita koskevia aloitteita yhtiön hallitukselle sekä toimia muutenkin yhteistyössä hallituksen kanssa yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman.

Tarkoituksena on, että kaikki Omistajat osallistuvat asiakasyhteistyöryhmän työskentelyyn. Valtio nimittää valintansa mukaan vähintään yhden (1) ja enintään viisi (5) jäsentä ja heille varajäsenet ja jokainen muu omistaja nimittää yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen asiakasyhteistyöryhmään. Lisäksi yliopistolliset sairaalat nimittävät yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen asiakasyhteistyöryhmään. Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Lopuksi

Valtionvarainministeriö on kirjeessään pyytänyt hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ilmoittamaan DigiFinlandin omistajuutta koskevista päätöksistään valtiovarainministeriölle 8.8.2022 mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti on Helsingin kaupungin osakemerkinnästä päätettävä kaupunginhallituksessa ja osakassopimuksesta konsernijaostossa kesäkuun 2022 aikana. Osakemerkinnän toteutuminen riippuu eduskunnan suostumuksesta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöksestä. Tämän osalta tavoitteena on, että valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen DigiFinlandin omistuksen luovuttamisesta vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 31.8.2022 mennessä.

Hallintosäännön mukaisesti Helsingin kaupunginhallitus tekee päätöksen osakkeiden hankkimisesta ja konsernijaosto osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muu-toksista. Digitaalisten palveluiden hankinnasta ja siihen liittyvistä sopimuksista päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos liitteineen

Oheismateriaali

1

 

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtionvarainministeriö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566