Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-001812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.     

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oyn:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Ukrainassa käytävä sota kiihdyttää edelleen energiamurrosta ja alleviivaa tarvetta energiaomavaraisuuteen. Helen tulee korvaamaan nykyistä tuotantoaan monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, joihin kuuluu muun muassa sähkökattilat, ilma-vesilämpöpumput, konesalien lämmön talteenotto ja erilaiset maalämpöratkaisut. Helen lisää lämmön hankinnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Helen näkee pienydinreaktoreissa (SMR) varteen otettavan ratkaisun tulevaisuuden energiaratkaisuksi.

Helen irtautuu venäläisistä polttoaineista Ukrainassa käytävän sodan seurauksena. EU:n asettama hiilen tuontikielto on tullut voimaan 9.4.2022, mutta kyseistä tuontikieltoa ei sovelleta ennen 9.4.2022 tehtyihin sopimuksiin ennen kuin vasta 10.8.2022 alkaen.

Helen on pyrkinyt omatoimisesti ja vapaaehtoisesti pakotteita tiukempaan linjaan venäläisten polttoaineiden suhteen. Venäläisen kivihiilen hankinnan lopettamisen lisäksi yhtiön tukkusopimus venäläisestä maakaasusta on päättynyt. Loppukevään kaasu tulee Baltic Connectorin kautta Baltiasta ja on LNG-pohjaista. Biomassaa yhtiö ei hanki Venäjältä. Pelletit hankitaan Suomesta ja Virosta ja hankintaa ollaan laajentamassa muihin länsimaihin. Hake hankitaan Suomesta ja suunnitelmissa on hakkeen hankinnan laajentamista myöhemmin Viron ja Baltian suuntaan. Öljyn osalta Helenillä on sopimus suomalaisen toimittajan kanssa.

Helen odottaa markkinoiden epävakauden jatkuvan ainakin Ukrainassa käytävän sodan loppumiseen asti. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne säilyy haastavana muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa.

Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen kannattavan kaukolämpöliiketoiminnan harjoittaminen on haastavaa. Yhtiö on jo aiemmin ennakoinut vuoden 2022 tuloksen jäävän edellisvuotta heikommaksi. Lisäksi nykyinen markkinatilanne on merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 30

HEL 2022-001812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.     

Käsittely

21.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566