Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n omien osakkeiden osakeanti

HEL 2022-007673 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esitykset liitteen 2 mukaisesti koskien maksuttoman osakeannin järjestämistä yhtiölle itselleen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022

2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite 6 - Osakeanti yhtiölle ja osakeantivaltuutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön nimi on Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Busholmens sopsug Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 12,1 %.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koontiasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Esitys osakeannista

Osakeyhtiö voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen, jolloin yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita ja merkitsee ne kaikki itse. Näin pystytään varautumaan siihen, että yhtiöllä on tarvittaessa nopeasti käytettävissään valmiiksi rekisteröityjä osakkeita, joita se voi luovuttaa joustavasti uusille osakkaille.

Järjestelyllä vähennetään merkittävästi toistuvien osakeantien ja uusien osakkeiden rekisteröimiseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja vältetään mahdollisesta rekisteröintien viivästymisistä aiheutuvaa haittaa osakkeenomistajille sekä yhtiön johdon vastuuriskiä. Osakeannista yhtiölle itselleen päättää yhtiökokous. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan antaa osakeanneissa yhtiön uusille osakkeenomistajille. Osakeannista tai hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta päättää yhtiökokous. Uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se päättäisi osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta maksuttomasta osakeannista, jossa annettaisiin yhtiölle itselleen enintään niin monta B-osaketta kuin sen yhteensä 1.100.000 äänivallattomien B-osakkeiden määrästä on ollut merkitsemättömiä osakkeita yhtiökokouksen kokouskutsussa mainittuna pitopäivänä 25.5.2022. Nämä yhteensä 415 983 kappaletta osakkeita ehdotetaan annettavaksi yhtiölle itselleen edellä mainitulla maksuttomalla osakeannilla.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkaiksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä esitettyjen periaatteiden ja kiinteistölautakunnan
merkintähintaa koskevan päätöksen mukaisesti. Tämä osakeantivaltuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2012 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Asiakirjojen myöhäisestä toimittamisajankohdasta johtuen osakeantia koskevaa toimiohjetta ei ehditty antaa ennen varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohtaa, minkä vuoksi ao. esityksen käsittely lykättiin jatkokokoukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022

2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite 6 - Osakeanti yhtiölle ja osakeantivaltuutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/konserniohjaus

Kaupunginkanslia/Oike

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566