Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Titta Hiltusen ja Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Jussi Halla-ahon.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Ville Jalovaaran.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Titta Hiltusen ja Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Jussi Halla-ahon.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566