Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaiksi

HEL 2022-006962 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä sote-uudistukseen liittyen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittymisen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaiksi sekä kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan osakassopimukseen liittymistä koskevan liittymissopimuksen oheisen luonnoksen mukaisena sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajat ja hyvinvointialueet osaltaan hyväksyvät vastaavasti liittymisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Liittymissopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HUS

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kauniaisten kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Keusote -kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 56,40 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Espoon kaupungin konserniyhtiö Espoo Catering Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan kaupungin konserniyhtiö Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työn-tekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Sote-uudistukseen liittyvät osakejärjestelyt hyvinvointialueiden kanssa

Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 lukien sote-uudistuksen myötä Espoon kaupungin osalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä Vantaan kaupungin osalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Em. hyvinvointialueet ovat ilmoittaneet em. kaupungeille haluavansa käyttää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluita vuoden 2023 alusta lukien, mikä yhtiön hankintalain mukaisen sidosyksikköstatuksen turvaamiseksi edellyttää, että palveluita käyttävä hyvinvointialue tulee yhtiön osakkeenomistajaksi ja käyttää yhtiössä määräysvaltaa.

Hyvinvointialueille on tarkoitus siirtyä Vantaan ja Espoon kaupunkien omistamista Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeista se määrä, joka vastaa enintään hyvinvointialueelle siirtyvän palvelutuotannon osaa ko. kaupungin yhtiöltä ostamista palveluista. Osuus on laskettu koronapandemiasta jakaumaan mahdollisesti aiheutuneiden poikkeamien takia pandemiaa edeltävien vuosien (2018─2019) jakauman perusteella.

Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt osakkeiden kaupasta edellä kuvatun mukaisesti 6.6.2022. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa 13.6.2022 ja kaupunginhallitus päättää asiasta 20.6.2022. Espoo ja Vantaa ovat pyytäneet yhtiön muita osakkaita olemaan käyttämättä näihin kauppoihin liittyvää yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta. Helsingin kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä lunastusoikeusasiaa kesäkuussa 2022.

Osakassopimukseen liittyminen

Yhtiön osakassopimuksessa on määrätty, että yhtiön osakkeiden luovutuksensaajan on kaikissa tilanteissa ennen luovutusta tai siirtoa sitouduttava osakassopimuksen määräysten noudattamiseen.

Edellä kuvatut osakekaupat ovat osa sote-uudistukseen liittyviä teknisiä järjestelyjä, ja hyvinvointialueiden asianmukainen ja osakkuusasemaan perustuva liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimintaan on kaupungin intressissä. Tämän mukaisesti on myös varmistettava hyvinvointialueiden sitoutuminen yhtiön osakassopimukseen ja vastaavasti hyväksyttävä näiden liittyminen kaikkein osakkaiden puolelta.

Helsingin päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut osakkaat vastaavasti hyväksyvät liittymisen ja että hyvinvointialueet sitoutuvat omalta osaltaan osakassopimuksen määräyksiin.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Liittymissopimusluonnos

Oheismateriaali

1

Osakassopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HUS

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kauniaisten kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Keusote -kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566