Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

23.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Helsinki Partners Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022

HEL 2022-006132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Partners Oy:n kevään 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
- hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto
- hallituksen jäsen Laura Aalto, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- hallituksen jäsen Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki, viestintäosasto
- hallituksen jäsen Sari Kola, Dr (Sc.Tech.) Strategy & Innovation Management, yrittäjä ja
- hallituksen jäsen Micael Nordman, konsernin toimitusjohtaja, Kallan & Co Group Oy.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Partners Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Partners Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu Helsinkiin sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittäminen. Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön kehittäminen, kumppanuuksien hankinta ja hoito sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö toimii Helsingin kaupungin julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön omistajastrategian hallituksen yhteiset osaamisvaatimukset ovat:
- kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset
- kansainvälinen liiketoiminnan ja investointien houkuttelu, myynti, markkinointi ja brändin rakentaminen
- asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen, ekosysteemien rakentaminen
- sijoittajayhteistyö
- digitaalinen liiketoiminta.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä seuraavat henkilöt heidän osaamisensa ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
- hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto
- hallituksen jäsen Laura Aalto, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- hallituksen jäsen Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki, viestintäosasto
- hallituksen jäsen Sari Kola, Dr (Sc.Tech.) Strategy & Innovation Management, yrittäjä ja
- hallituksen jäsen Micael Nordman, konsernin toimitusjohtaja, Kallan & Co Group Oy.

Nimettävät henkilöt ovat Laura Aaltoa lukuun ottamatta hallituksen nykyisiä jäseniä, jotka aloittivat hallituksessa yhtiön perustamisen yhteydessä viime keväänä.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen kohdassa 2.5.4 hallituksen jäsenen kelpoisuudesta ja riippumattomuudesta todetaan, että hallituksen jäsenellä ei voi parhaillaan olla tai olla edellisen kolmen vuoden aikana ollut työ-/toimisuhdetta tai vähäistä suurempaa toimeksiantosuhdetta kyseiseen tytäryhteisöön. Tällaisessa hallituksen jäsenen riippumattomuuteen liittyvistä linjauksista voidaan yksittäistapauksessa poiketa, jos se on kaupungin ja yhteisön edun kannalta perusteltua.

Hallituksen jäseneksi nimettävä Laura Aalto toimi Helsinki Partners Oy:n palveluksessa ennen siirtymistään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi 1.2.2022. Laura Aallon nimeäminen hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon hänen nykyinen tehtävänsä kaupungilla sekä hänen monipuolinen ja laaja aiempi osaamisensa ja kokemuksensa Helsinki Partners Oy:n tehtäväkenttään kuuluvista asioista.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Partners Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566