Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

23.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy yhtiökokous

HEL 2022-001511 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Käsittely

Esteelliset: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022

2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, esityslista

3

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, tilinpäätös 2021

4

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, yhteistyösopimus

5

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, palvelukorvaussopimus

6

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, hankesuunnitelma

7

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, hankesuunnitelman tausta-aineisto

8

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, perustelut

9

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, HSLn hallituksen kokouspöytäkirjan ote

10

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite,  HSLn hallituksen lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseuden Kaupunkiliikenne Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.5.2022 klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiön ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen sekä käytöstä poistuvan raitiovaunukaluston korvaamista koskevan investointipäätöksen hyväksyminen.

Yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle Helsingin kaupungin kanssa tehtävän joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen sekä palvelukorvaussopimuksen hyväksymistä.

Yhtiö on valmistellut Helsingin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) ja kaupunginkanslian talousosaston kanssa joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista koskevan yhteistyö- sekä palvelukorvaussopimuksen.

Yhteistyösopimuksella sovitaan yhtiön ja kaupungin välisestä yhteistyöstä ja toimintaperiaatteista, kun yhtiö hallinnoi ja ylläpitää kaupungin tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun ja kaupungin joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuriomaisuutta sekä tuottaa muita joukkoliikennettä tukevia palveluita. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 2.5.2022 § 30.

Palvelukorvaussopimus koskee joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamiseen liittyvien kustannusten korvaamista yhtiölle. Palvelukorvaussopimuksella sovitaan siitä, että yhtiö luovuttaa Helsingin kaupungille käyttöoikeuden yhtiön omistamaan ja hallinnoimaan infraan ja että kaupunki maksaa yhtiölle korvausta infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista, muiden yhtiön tuottamien palvelujen tuottamisesta ja infraa sekä muita palveluita koskevan hyvän palvelutason ylläpitämisestä. Infraa koskevan käyttöoikeuden luovutuksen tarkoituksena on, että kaupunki voi edelleen osoittaa joukkoliikenneinfraomaisuuden tarvittavilta osin kaupungin ja HSL:n välisen infrasopimuksen edellyttämällä tavalla HSL:n käyttöön. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee palvelusopimuksen hyväksymistä kaupungin osalta 19.5.2022.

Investointipäätös, käytöstä poistuvien raitiovaunujen korvaaminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaamista koskevan investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan hankesuunnitelman pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen vaunujen toimitukset, vaihto-osat ja projektiin sisältyvät erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 160,0 milj. euroa (kustannustasossa joulukuu 2021) ja investointi toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen ennen kuin nykyisen kaluston elinkaari päättyy, asteittain vuosina 2028–2032.

Lisäksi hallitus esittää, että Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston (24 pikaraitiovaunua) sekä Länsi-Helsingin pikaraitioteiden vaunukaluston (LHR, 16 pikaraitiovaunua) hankinnat sisällytetään optioina käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaajia koskevaan tarjouspyyntöön. Kyseisiä optioita koskevista investoinneista ja optioiden käyttämisestä päätetään erikseen. Mikäli Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston optiota koskeva investointi päätetään myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä toteuttaa, kustannukset kohdistuvat tällöin yhtiön CP-sarjan osakkeisiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022

2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, esityslista

3

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, tilinpäätös 2021

4

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, yhteistyösopimus

5

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, palvelukorvaussopimus

6

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, hankesuunnitelma

7

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, hankesuunnitelman tausta-aineisto

8

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, perustelut

9

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, HSLn hallituksen kokouspöytäkirjan ote

10

Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite,  HSLn hallituksen lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseuden Kaupunkiliikenne Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kokousedustaja

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 18

HEL 2022-001511 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön kevään 2022 investointiohjelman oheisen liitteen mukaisesti niin, että investointien rahoitusvastuu kohdistuu CK- ja DH -osakesarjoille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566