Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

23.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n hallituksen varajäsenten nimeämispäätöksen muuttaminen

HEL 2022-006324 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 7.3.2022 § 28 tekemäänsä päätöstä Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n hallitukseen nimettävistä siten, että Marjaana Jaranteen (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) tilalle nimetään hallituksen varajäseneksi Nina Gran sekä ja Kimmo Nurmisen (vas.) tilalle hallituksen varajäseneksi nimetään Asmo Koste.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteiljatalosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Hallituksen nimeäminen

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Konsernijaosto nimesi 7.3.2022 säätiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet seuraavalle vuoden mittaiselle toimikaudelle. Konsernijaoston kokouksen jälkeen Marjaana Jaranne (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) ja Kimmo Nurminen (vas.) ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä säätiön hallituksen varajäseninä. 

 

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566