Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

23.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-006357 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen.        

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n va. toimitusjohtaja Petri Lumijärvi ja hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, § 282 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tästä määräyksestä huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla osakkeenomistajilleen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensi sijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,9 % ja Vantaan kaupungin noin 0,1 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Asiakaskeskeisyys
- säännöllinen matkustajatyytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely

Vastuullisuus työnantajana
- henkilöstötyytyväisyys

Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
- operatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus)
- investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutus
- luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä)

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen
- yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo

Yhtiön riittävä vakavaraisuus
- omavaraisuusaste vähintään 15 %*
* omavaraisuusaste konsernitasoisesti konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n va. toimitusjohtaja Petri Lumijärvi antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566