Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

23.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Suurten raidehankintayhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

HEL 2022-006222 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi raidehankintayhtiöiden ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Suomi-rata Oy:n hallituksen jäsen Reetta Putkonen ja Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen jäsen Richard Manninen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomi-rata Oy

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki−Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raide-liikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 14,39 %. Yhtiö ei ole kaupungin tytäryhtiö eikä kaupungilla ole määräysvaltaa yhtiössä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä, joista kaupungilla on yksi hallituksen jäsenen paikka.

Kaupunki on sitoutunut yhtiön rahoittamiseen enintään 24 miljoonalla eurolla.

Turun Tunnin Juna Oy

Yhtiön toimialana on Helsinki−Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 7,50 %. Yhtiö ei ole kaupungin tytäryhtiö eikä kaupungilla ole määräysvaltaa yhtiössä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksessa on kolmetoista varsinaista jäsentä, joista kaupungilla on yksi hallituksen jäsenen paikka.

Kaupunki on sitoutunut yhtiön rahoittamiseen enintään 5,8 miljoonalla eurolla.

Suomi-rata Oy:n hallituksen jäsen Reetta Putkonen ja Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen jäsen Rikhard Manninen antavat yhtiöitä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566