Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

23.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2022-004541 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous kutsu 1.6.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja sekä omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiön omistamat rakennukset ovat pääasiassa Helsingin kaupunkikonsernin oman palvelutuotannon käytössä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin rakennus muodostaa oman itsenäisen osakesarjan. Yhtiön tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää sekä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti ylläpidettyjä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on hoitaa huolellisesti kaupungin omaisuutta sekä säilyttää yhtiön talous ja toimintakyky vahvoina.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2022. Yhtiökokouksessa päätettiin muun muassa yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyistä asioista.

Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.6.2022. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa seuraavat asiat:

        varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 tekemien tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeneiden päätösten kumoaminen

        esitetään korjattu tilinpäätös ja toimintakertomus

        esitetään tilintarkastuskertomus

        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen on havaittu, että varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetussa tilinpäätöksessä oli erheellisesti jäänyt rahastoimatta tilikaudella kerättyjä rahoitusvastikkeita lainanlyhennysrahastoon.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettua tilinpäätöstä on edellä mainitusta syystä tarpeen oikaista ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous kutsu 1.6.2022

Oheismateriaali

1

LIITE_1_Tilinpäätös_ja_toimintakertomus_2021_Koy_Hgin_Toimitilat

2

LIITE_2_Tilintarkastuskertomus_tilikaudelta_1.1.-31.12.2021

3

Osake_ja_osakasluettelo_220511

4

Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.04.2022 § 51

HEL 2022-004541 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566