Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-004805 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.     

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksasta yhdeksään jäsentä, joista kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Omistajastrategian tavoitteet ja keskeiset mittarit

Säätiölle asetettiin omistajastrategiassa seuraavat keskeiset tavoitteet ja mittarit:

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen
Mittarit: -Suurtapahtumien lukumäärä
             -Kävijämäärä/vuosi
             -Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma
Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita
tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

5. Tavoite: Laadukas ja kustannustehokas toiminta
Mittarit: -Tilojen vuokrausaste
             -Liikevaihto/htv

Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima
Razmyar ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566