Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242 T 00 01 05

Päätös

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Niemikotisäätiö sr:n hallituksen varajäseneksi Kaisu Maunukselan.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. säätiössä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Niemikotisäätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 7.3.2022, § 28 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja
-säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Em. päätöksen jälkeen on tullut tarve muuttaa Niemikotisäätiö sr:n hallituksen varajäsenen osalta tehtyä nimitysehdotusta.

Vs. apulaisylilääkäri Liisa Niemi on eronnut kaupungin palveluksesta konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen, eikä hän ole enää käytettävissä säätiön hallituksen varajäseneksi. Säätiön hallituksen varajäseneksi nimetään sote-toimialan osaaja psykososiaalisen työn päällikkö Kaisu Maunuksela.

Muilta osin 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaiset nimeämiset pysyvät ennallaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Niemikotisäätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 28

HEL 2022-001242 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

        toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;

        toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä

        hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

        nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä

        kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että  

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566