Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous

HEL 2022-004541 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 27.4.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.4.2022. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyistä asioista sekä valtuutuksesta yhtiön hallitukselle yhteistyössä kaupungin kanssa valmistella ja toteuttaa Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennushanke Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen sekä tekemään tarvittavat rahoituspäätökset. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on tarkoitus valtuuttaa yhtiön hallitus perustamaan Englantilaisen koulun uuden koulurakennuksen toteuttamista varten osakeyhtiö yhdessä Englantilaisen koulun säätiö sr:n kanssa siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa enemmistön yhtiön osakekannasta.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1.

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennus ja rakennuksen omistus

Kaupunginvaltuusto on 30.3.2022 § 77 hyväksynyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 9 833 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 40 270 000 euroa marraskuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön uudisrakennusta koskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupungin omistukseen.

Päätöksen mukaan uudisrakennushanke on valmisteltu Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen toteutettavaksi. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa pääasiassa Helsingin kaupungin oman palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia Helsingin kaupungilta vuokratuilla tai kiinteistöyhtiön omistamilla tonteilla. Rakennuksissa toimii kaupungin useiden eri toimialojen yksiköitä. Yhtiölle on luonteenomaista monipuolinen yhteistyö kaupungin kanssa, sillä se on toteuttanut useita uudis- ja peruskorjaushankkeita kaupungille. Lisäksi yhtiö huolehtii kaupungin käytössä olevien omistamiensa toimitilakiinteistöjen hoidosta. Hyödyntämällä olemassa olevaa yhtiötä ja sen organisaation osaamista vältetään uuden yhtiön perustaminen ja organisaation rakentaminen sekä uuden erillisen yhtiön hallinnointi.

Kaupunginvaltuusto 30.3.2022 § 77

Englantilaisen koulun uusi koulurakennus ja perustettava yhtiö

Kaupunginhallitus on 14.12.2020 § 876 päättänyt Englantilaisen koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskevasta sopimuksesta sekä koulutalon hallintamallista. Päätöksen mukaan uusi koulurakennus on tarkoitus toteuttaa hankkeessa pilotoitavan, kaupungin sopimuskouluille kehittämän toteutus- ja hallintamallin mukaisesti perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistukseen.

Uudessa mallissa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat vuokraa arvonlisäverollisena perustettavalta koulutaloyhtiöltä sen omistamat tilat täysvastuullisesti pääomavuokrauksen periaattein. Tämän jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat edelleenvuokraa tilat arvonlisäverollisena kaupungille siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat huolehtii vuokrattavien koulutilojen isännöinnistä ja ylläpidon koordinoinnista. Kaupunki puolestaan luovuttaa vuokralle ottamansa koulurakennuksen käyttöoikeuden vastikkeetta koulutaloyhtiössä vähemmistöosakkaana olevalle yksityiselle opetuksen järjestäjälle opetuksen järjestämiseksi tarvittavaksi ajaksi.

Englantilaiselle koululle toteutettavan uudisrakennuksen omistajaksi tulee perustettava yhtiö (koulutaloyhtiö), jonka enemmistöosakkaana on Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja vähemmistöosakkaana Englantilaisen koulun säätiö sr.

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 876

Perustettavan koulutaloyhtiön hallituksen kokoonpanosta sovitaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Englantilaisen koulun säätiön välisessä osakassopimuksessa. Tarkoituksena on, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tulee nimeämisoikeutensa perusteella nimeämään perustettavan koulutaloyhtiön hallitukseen kaupunkiympäristöntoimialan rakennukset- ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden tilat -palvelusta yksikön päällikön Päivi Etelämäen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 27.4.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566