Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (5)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Startup Maria Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja hallitusjäsenen nimittäminen

HEL 2022-004405 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä Startup Maria Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Startup Maria Oy:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen mukaisena.

B.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Startup Maria Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa toimimaan niin, että Santtu von Bruun valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Startup-Säätiö sr.

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Startup Maria Oy

Startup Maria Oy on vuonna 2016 perustettu voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö lisäksi kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiö vuokraa Helsingin kaupungilta vanhan Marian sairaalan päärakennuksen (15+2) lisäksi rakennukset 3, 4, 5 ja 14.

Yhtiön  osakkeenomistajina ovat Helsingin kaupunki (34%), Startup-säätiö sr (33%) ja Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK ry) (33%).  Kaupunginhallitus hyväksyi 4.4.2022 yhtiön osakkaiden välisen omistusjärjestelyn, jonka perusteella tehtävien osakekauppojen jälkeen Helsingin kaupungin omistusosuus tulee olemaan 24 % ja kahden muun osakkaan 38 %.

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa Helsingin seudulla yrityksen perustamista aikoville henkilöille ja yrityksille voittoa tavoittelematta koulutusta, neuvontaa ja muuta samankaltaista toimintaa, joka edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Yhdistys järjestää myös seminaareja sekä neuvottelupäiviä.

Startup-säätiö sr:n tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiökonserni toteuttaa säätiön tarkoitusta emosäätiön toiminnan sekä säätiön konserniyhtiöiden eli tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnan kautta. Emosäätiön toiminta keskittyy säätiön tarkoitusta toteuttavien projektien toteuttamiseen sekä avustusten myöntämiseen säätiön tarkoitusta toteuttaville hankkeille käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea laillista säätiön tarkoitusta edistävää liiketoimintaa.

Osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2022 yhtiön nykyisten osakkaiden välisestä omistusjärjestelystä siten, että muut osakkeenomistajat ottavat aiempaa suuremman roolin yhtiössä kaupungin jäädessä yhtiön omistajaksi aiempaa pienemmällä omistusosuudella. Tämä katsottiin yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon, että kaupungin tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön uusien palveluiden kehitys ja samalla yhtiön kautta edistää kaupungin alustamaista, uusia kasvumahdollisuuksia luovaa ja tukevaa elinkeinopolitiikkaa, missä kaupunki voi olla synnyttämässä uusia palveluita ilman että tavoitteena olisi kaupungin pysyvä ja vakiintunut rooli niiden toiminnassa.

Em. järjestelyyn liittyen sekä yhtiön tulevaisuuden kehittymistarpeita huomioiden osakkaat ovat myös samalla neuvotelleet yhtiön hallituskokoonpanoa koskevien osakassopimusmääräysten muuttamisesta niin, että kokoonpanossa otettaisiin enenevässä määrin huomioon osakkaiden yhdessä määrittämät monipuoliset ja toisiaan täydentävät hallitusjäsenten kollektiiviset osaamis- ja kokemusvaatimukset.

Hallituskokoonpanoa koskevaa osakassopimusmääräystä ehdotetaan muutettavaksi myös niin, että hallitukseen valittaisiin lähtökohtaisesti kuusi (6) jäsentä nykyisten kolmen (3) jäsenen sijaan. Tällöin kukin osakas nimeäisi yhden (1) hallituksen jäsenen ja enintään kolme (3) jäsentä nimettäisiin osakkaiden kesken hallitukselle määritetyt kollektiiviset osaamis- ja kokemusvaatimukset huomioiden. Olennaista olisi varmistaa hallituksen kollektiivisesti monipuolinen ja yhtiön sen hetkisiä tarpeita vastaava osaaminen ja kokemus sekä myös jäsenten riittävä mahdollisuus hallitustyön vaatimaan ajankäyttöön. Tältä pohjalta on myös päädytty ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaa ei enää nimettäisi suoraan Helsingin taholta, vaan osakkaiden yhteistyöhön perustuen yhtiökokouksessa, mikä mahdollistaisi nimettyjen joukosta parhaimman mahdollisen ehdokkaan kulloisenkin valinnan puheenjohtajaksi.

Myös tilintarkastajan valinta siirretään yhtiön ehdotettavaksi kaupungin nykyisen nimitysvallan sijaan.

Edellä olevien muutosehdotusten lisäksi osakassopimukseen ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia päivityksiä. 

Hallitusnimitykset

Helsingin kaupungilla on nykyisen ja myös päivitetyn osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen, mikä toteutetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022. On katsottu kaupungin ja yhtiön edun kannalta tarkoituksenmukaiseksi, että nykyinen hallituksen puheenjohtaja Santtu von Bruun jatkaa tehtävässä kaupungin mandaatilla siihen saakka, kunnes päivitetyn osakassopimuksen mukaiset hallitusnimitykset tehdään.

Edelleen päivitetyn osakassopimuksen mukaisesti kaupunki ryhtyy yhteistyössä muiden osakkaiden kanssa määrittämään hallituksen ns. ulkopuolisilta jäseniltä vaadittavia osaamis- ja kokemusvaatimuksia. Näiden linjausten perusteella osakkaat yhdessä tekevät ehdotuksen näistä enintään kolmesta hallitusjäsenistä sekä tarpeen mukaan puheenjohtajasta. Yhteistyötä johtaa ja koordinoi Helsingin puolelta elinkeinojohtaja. Hallituksen täydentäminen päivitetyn osakassopimuksen mukaan toteutetaan myöhemmin järjestettävässä yhtiökokouksessa.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Startup-Säätiö sr.

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566