Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Salmiparkki Oy:n hallitukseen nimeäminen

HEL 2022-004863 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Salmiparkki Oy:n hallituksen jäseneksi projektinjohtaja Tuomo Sipilän.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Salmiparkki Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Salmiparkki Oy:n toimialana on huoneenvuokrasopimusten perusteella hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa kortteleiden 20048, 20049 ja 20050 sekä niitä rajoittavien yleisten alueiden alle toteuttavaa pysäköintilaitosta. Yhtiö voi lisäksi vähäisessä määrin itse harjoittaa Salmisaaren aluetta palvelevaa lyhytaikaista pysäköintiliiketoimintaa.

Helsingin kaupunki ei ole yhtiön osakkeenomistaja mutta yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.

Hallituksen jäsen Outi Säntti on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 1.5.2022. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 10.5.2022.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Salmiparkki Oy

 

Tiedoksi

Nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566