Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-004841 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin teatterisäätiö sr:n toimitusjohtaja Kari Arffman ja hallituksen puheenjohtaja Mike Pohjola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Teatteritoimintaa harjoitetaan viidellä näyttämöllä.

Vuoden 2021 toimintaa varjostivat Covid19-pandemiasta johtuvat rajoitteet. Teatteriin kohdistuneet esitystoiminnan rajoitukset vaikuttivat olennaisesti lipputuloihin, omaan tulonmuodostukseen sekä kassatilanteeseen. Vuoden 2021 tulos oli 931 000 euroa alijäämäinen.

Koronapandemia tulee vaikuttamaan säätiön omaan tulonmuodostukseen pitkään. Yritys- ja ryhmäasiakkaiden osuus lipputuloista on vuosittain merkittävä. Tämä asiakassegmentti ei ole edelleenkään lähtenyt liikkeelle ja menee todennäköisesti ensi syksyyn ennen kuin ryhmien osuus normalisoituu. Lisäksi koronapandemian aikana on edelleen pitkien peruutusten riski olemassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Tämä tarkoittaa tuleville vuosille valtion avustuksen huomattavaa pienentymistä. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös veikkauksen tuottojen lasku, sillä rahapelitoiminnan tuotot ovat olleet merkittävä rahoituslähde kulttuurikentälle.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle. Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on kesällä 2022 kriittisellä tasolla. Riskeinä ovat edelleen valtiovallan toimenpiteet pandemian hallitsemiseksi esitystoimintaa rajoittamalla tai estämällä sekä myös asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Helsingin teatterisäätiö sr:n uuden omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan säätiön ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri tarjoaa laadukasta ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen

-Kävijämäärä/vuosi

-Yleisötyön kehittäminen

Asiakaskeskeisyys

-Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Omarahoitusosuuden kasvattaminen

-Omarahoitusosuus

Helsingin Teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Mike Pohjola.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566