Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

13.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-013297 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsinki Partners Oy:n 1/2022 aloittava toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh ja hallituksen puheenjohtaja Sami Lindström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Partners Oy

Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021, § 189 perustaa Helsinki Partners Oy -nimisen osakeyhtiön ja yhdistää uuteen perustettuun yhtiöön Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toiminnot.

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin 20.5.2021. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu Helsinkiin sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittäminen. Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön kehittäminen, kumppanuuksien hankinta ja hoito sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna Helsingin kaupungin sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin kaupungin 100 % omistamat tytäryhteisöt Helsinki Business Hub Ltd Oy ja Helsinki Marketing Oy Ltd ovat sulautumassa Helsinki Partners Oy:hyn vuodenvaihteessa 2021/2022.

Omistajastrategian keskeiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite:
Kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvu
Mittarit:
- Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla
- Tehtyjen investointien arvo
- Yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä
- Kv. tapahtumien määrä
- Vierailujen taloudellinen arvo

Tavoite:
Asiakaskeskeisyys
Mittarit:
- Säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely

Tavoite:
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen
Mittarit:
- Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo

Tavoite:
Yhtiön riittävä vakavaraisuus
Mittarit:
- Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsinki Partners Oy:n tammikuussa 2022 aloittava toimitusjohtaja
Clarisse Berggårdh antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juhana Vartiainen ja yhtiön vt. toimitusjohtaja Sami Lindström.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566