Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

13.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2021-006103 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kasvatustieteiden maisteri Sirkka Susanna Nikula yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimitystoimikunnan ehdotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelutoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. 

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan ehdotus

Palmia Oy:lle päätettiin osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä perustaa 1.9.2021 pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2021 pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sekä kaupunginvaltuutetut Elisa Gebhard, Titta Hiltunen ja Tuomas Rantanen.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiölle vahvistetussa kaupungin omistajastrategiassa määritellyissä asioissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50 muun muassa, että Palmia Oy:n hallituksen kokoa kasvatetaan kuuteen, ja lisätään yksi kaupunkikonsernin ulkopuolinen jäsen.

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti liitteen mukaisesti ehdottaa konsernijaostolle, että yhtiön hallitukseen nimetään uudeksi jäseneksi osaamisensa ja kokemuksensa perusteella kasvatustieteiden maisteri Sirkka Susanna Nikula. Nikula on henkilöstöjohtamisen ammattilainen, joka omaa vankkaa kokemusta myös hallitustyöskentelystä. Hän on toiminut henkilöstöjohtamisen tehtävissä yli 15 vuotta, muun muassa SOK:n henkilöstöjohtajana.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan Nikula tuo Palmia Oy:n hallitukseen erityisesti omistajastrategiassa määriteltyihin hallituksen kollektiivisiin osaamisvaatimuksiin sisältyvää henkilöstöasioiden sekä osaamisen kehittämisen kokemusta, samoin hänellä on laaja kokemus työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Nikulan nimeäminen tehdään viipymättä joko Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä ilman yhtiökokousta tai ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksenä.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimitystoimikunnan ehdotus

Oheismateriaali

1

Omistajastrategia 12.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566