Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

13.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallituksen jäsenestä

HEL 2021-013373 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Cátia Suomalainen Pedrosa valitaan Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2022−2025.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Cultura-säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiön hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Edellisen hallituksen toimikausi alkoi vuoden 2019 helmikuussa ja päättyy vuoden 2022 vuosikokoukseen. Säätiön sääntöjen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle helmikuun loppuun mennessä.

Säätiön sääntöjen mukaan jokainen perustajajäsen voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Säätiön perustajajäsenet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin lisäksi Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kaupunkia esittämään hallitukseen yhtä jäsentä 20.12.2022 mennessä.

Cátia Suomalainen Pedrosa on toiminut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluvan kulttuurikeskus Caisan johtajana vuodesta 2016. Caisa on vuonna 1996 perustettu kansainvälinen kulttuurikeskus, joka edistää Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Se on tukenut etnisten ja kulttuurivähemmistöjen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittänyt uusia monimuotoisuutta edistävän työn muotoja. Cátia Suomalainen Pedrosa täydentää säätiön hallitukselta vaadittavaa osaamista kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämisestä työskenneltyään pitkään johtotehtävissä kulttuurin ja monimuotoisen kaupungin parissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysteksti

Tiedoksi

Hallitukseen esitettävä

Kaupunginkanslian konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566