Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

13.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Edustajan nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen FinlandsMässa sr:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

HEL 2021-013558 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kuluvan toimikauden loppuun pormestari Juhana Vartiaisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Konsernijaosto nimesi 15.4.2019 kaupungin edustajaksi säätiön sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022 pormestari Jan Vapaavuoren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaispormestari Anni Sinnemäen.

Jan Vapaavuori on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566