Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2021-010825 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajaksi nimetään lakimies Inkeri Lehmusoksa ja hallituksen jäseneksi nimetään johtava asiantuntija Heidi Humala kuluvan toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 % ja Helsingin yliopiston rahastojen omistusosuus on 47,78 %. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 18.5.2020 § 53 nimennyt hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Osmo Rasimuksen sekä hallituksen jäseneksi lakimies Inkeri Lehmusoksan. Osmo Rasimus on pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta irtisanouduttuaan kaupungin palveluksesta. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy keväällä 2022.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uuden hallituksen puheenjohtajan nimeämistä eronneen tilalle. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita hallituksen nykyinen jäsen lakimies Inkeri Lehmusoksa kaupunkiympäristön toimialalta sekä nimetä Lehmusoksan tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi johtava asiantuntija Heidi Humala kaupunginkansliasta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt

Oikeuspalvelut

Konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566