Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-000218 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimialojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Helsingin Satama kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoaan ja lisää mittavasti aurinkopaneeleja sekä Vuosaaren satamaan että Länsiterminaali 2:lle. Voimalat tulevat käyttöön vuoden loppuun mennessä. Helsingin Sataman tavoitteen mukaan sen oma toiminta on 100 % hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2021 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Hiilineutraali Satama 2035 - toimenpiteiden toteuttaminen

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Yhtiön tulos vuonna 2021 on positiivinen

Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 1,7 %

Vuosaaren väylän syvennyksen toteuttaminen

Yhtiön matkustajaliiketoiminnan tavoitteeksi "Matkustajatyytyväisyys 4/5".

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2021 § 2

HEL 2021-000218 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

18.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat Haapasaari ja Parpala poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566