Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-003739 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajaksi nimetään yksikön päällikkö Pasi Lönnberg kuluvan toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Koy Helsingin Tennispalatsi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin koko osakekannan. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosassa (Kamppi) tonttia nro 4010/1 ja omistaa sillä sijaitseva museo- ja liikerakennus. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Osmo Rasimuksen. Rasimus on pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta irtisanouduttuaan kaupungin palveluksesta. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy keväällä 2022.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uuden hallituksen puheenjohtajan nimeämistä eronneen tilalle. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista nimetä yksikön päällikkö Pasi Lönnberg kaupunkiympäristön toimialalta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Koy Helsingin Tennispalatsi

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

Oikeuspalvelut

Konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566