Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 127

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan ja hallitukseen nimeäminen

HEL 2021-009772 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti:

nimetä Helsingin edustajiksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan seuraavat henkilöt jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

Varsinainen jäsen                     Henkilökohtainen varajäsen     Puolue

Sanna-Maria Pakkanen 2.vpj    Sifo Nazzareno                      Kok.
Mikael Pälvi                               Marjatta Palmroth                  Kok.
Päivi Kiili                                   Ilmari Heikkinen                     Kok.
Venla Olin                                 Vesa-Matti Pietarinen             Vihr.
Riitta Puolatie                            Marko Lindfors                      SDP

esittää seuraavat henkilöt nimettäviksi Helsingin edustajina Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

Varsinainen jäsen                     Henkilökohtainen varajäsen      Puolue

Kristiina Ilvonen                        Jari Nissinen                           Kok.
Jani-Pekka Leino                      Anna-Maria Kantola                SDP
Oona Käyhkö                           Jonni Lehtiranta                       Vihr.
Eeva-Maria Grekula                  Mikko Vallius                           Vas.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 2.9.2021

2

Säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen edustajien valitseminen

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen toiminnanjohtaja pyytää, että jäsenkunnat valitsevat edustajansa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan.

Yhdistyksen valtuuskunnan kokous pidetään perjantaina 29.10.2021 Helsingissä. Kutsut kokouksiin lähetetään viikolla 41.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta. Alueet voivat myös sijaita yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin. Valtuuskunta valitsee yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajat, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman.

Yhdistyksen hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä lisäksi valtuuskunta voi nimetä hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja näille varajäsenet. Asiantuntijajäsenellä on kokouksissa puheoikeus.

Uudet jäsenet valtuuskuntaan ja hallitukseen

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan kunnallisen vaalikauden  alussa jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kuntavaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku                                  Äänet/kunta       Jäsenet/kunta
Yli 400 000                                  10 ääntä             5 jäsentä
150 000–399 999                          4 ääntä              3 jäsentä
25 000–149 999                            2 ääntä              2 jäsentä
Alle 25 000                                   1 ääni                1 jäsen

Kunnan äänimäärä jakautuu kokouksessa paikalla olevien edustajien kesken tasan.

Sääntöjen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus valita valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet.

Valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi hallitus.

Valtuuskunta valitsee hallitukseen 16 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan 5 §:n kuntaryhmittelyn pohjalta.

Näin Helsingille ainoana ensimmäisen kokokategorian kuntana kuuluu neljä jäsentä, seuraavaan kokokategoriaan kuuluville Espoolle ja Vantaalle yhteensä neljä jäsentä, kolmanteen kokokategoriaan kuuluville kunnille yhteensä kolme jäsentä ja neljännen kokokategorian kunnille yhteensä viisi jäsentä.

Kullakin jäsenellä on hallituksessa yksi ääni.

Nyt on tarpeen valita jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet yhdistyksen valtuuskuntaan uudelle valtuustokaudelle. Valtuuskunta valitsee kokouksessaan uuden hallituksen yhdistykselle, mutta tässä vaiheessa on perusteltua nimetä Helsingin ehdokkaat myös uuteen hallitukseen valittaviksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 2.9.2021

2

Säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566