Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-010772 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi toimiohjeen, jolla kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari kehotti 27.9.2021 kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.9.2021 siten, että Nora Grotenfelt (RKP) valitaan hallituksen jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.3.2021 § 26, keskitetysti edustajien nimeämisestä yhteisöihin ja säätiöihin. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osalta yhtiön hallitukseen nimettiin Tove Ørsted (RKP), joka on myöhemmin pyytänyt eroa hallituksesta.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.9.2021. Teknisistä ongelmista johtuen tieto yhtiökokouksesta noteerattiin kaupungilla vasta kokousta edeltävänä päivänä. Kiiretilanteen vuoksi ja yhtiökokouksen mahdollistamiseksi suunnitellussa aikataulussa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari antoi 27.9.2021 kaupungin yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, jonka mukaan hallituksen jäseneksi Ørstedin tilalle valittiin Nina Grotenfelt (RKP). Kokouksessa päätettiin muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 12,8 %. Yhtiön toimialana on tarjota ruotsinkielistä ammatillista koulutusta. Lisäksi yhtiö harjoittaa muuta koulutustehtäviin liittyvää toimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566