Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 124

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-010440 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallaksen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.3.2021, § 26 kaupungin edustajien nimeämisestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Yhtiön hallituksen jäsenen Liisa Pohjolaisen jäätyä eläkkeelle esitetään, että hänen tilalleen nimetään tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen 1.10.2021 alkaen toimialajohtaja Satu Järvenkallas jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 42 %. Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemästä yhdeksään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen jälkeen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy käynnistää osaltaan hallituksen jäsenen valintaan liittyvän valmistelun saatuaan tietoonsa kaupungin esityksen nimettävästä hallituksen jäsenestä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566