Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

11.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Helsingin Seniorisäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2021-010571 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Harri Lehtimäen (ps) Helsingin Seniorisäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea vanhusten asemaa ja tuottaa palveluja ikääntyville sekä erityisistä syistä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille. Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Konsernijaoston 30.8.2021, § 91 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valittiin neljä (4) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi sekä lisäksi yksi (1) viranhaltijataustainen jäsen.

Helsingin Seniorisäätiö sr:n puheenjohtajaksi nimetty Juha Voutilainen on ilmoittanut, ettei voi ottaa puheenjohtajan tehtävää vastaan.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566