Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (5)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

24.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 25.5.2021 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. 

4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020.

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen. 

5. todettiin Hannele Luukkaisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä valittiin hänen tilalle uusi tarkastuslautakunnan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä johtajasopimuksen erokorvauksen osalta.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena yhtymäkokouksen ajankohta korjataan muotoon 25.5.2021 klo 11.00.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta esittää Maria Mielaa tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021

2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, esityslista

3

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, ääniluettelo

4

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

5

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tilinpäätös 2020

6

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tilintarkastuskertomus 2020

7

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, toimitusjohtajasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.5.2021. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaiselle ylijäämälle vuodelta 2020, tarkastuslautakunnan jäsenen valinta ja toimitusjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen erokorvauksen osalta. 

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 71,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa oli varauduttu 23,2 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Alijäämä esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Ilman valtion lipputulomenetyksiin myöntämää koronatukea tilikauden alijäämä olisi ollut 127,7 milj. euroa.

HSL:n toimintatuotot olivat yhteensä 665,4 milj. euroa, 89,6 milj. euroa (11,9 %) alle talousarvion (TA 755,0 milj. euroa). Toimintatuotoista 36,6 % on lipputuloja ja 51,9 % kuntaosuuksia. Lipputulojen osuus toimintatuotoista väheni 14,6 %-yksiköllä edellisvuodesta. Toimintatuotot jäivät alle 600 miljoonan euron, kun niissä ei huomioida tukia ja avustuksia, kun taas vuonna 2019 toimintatuotot olivat 748,2 milj. euroa. Koronaepidemia vaikutti merkittävästi erityisesti toimintatuottoihin.

Lipputulot ovat yhteensä 243,3 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 148,0 milj. eurolla (37,8 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuarvioon, kun koronaviruspandemian myötä toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli 36,5 %. Kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 345,3 milj. euroa ja toimintakuluista niillä voitiin kattaa 48,0 %.

HSL sai tukia ja avustuksia yhteensä 66,7 milj. euroa, josta 56,6 milj. euroa oli akuutista koronatilanteesta aiheutuviin lipputulomenetyksiin myönnettyä tukea, 4,8 milj. euroa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea, 3,5 milj. euroa ilmastoperusteisen rahoituksen MAL-sopimuksissa sidottua tukea ja 1,8 milj. euroa muita tukia ja avustuksia. Koronatilanteesta aiheutuviin lipputulomenetyksiin myönnetty tuki kattoi 38 prosenttia lipputulomenetyksistä vuonna 2020.

Toimintakuluja toteutui yhteensä 719,1 milj. euroa, mikä jäi 40,3 milj. euroa alle talousarvion (5,3 %). Toimintakuluista 688,0 milj. euroa (95,7 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset olivat yhteensä 507,1 milj. euroa, 70,5 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset alittivat talousarvion yhteensä 33,7 milj. eurolla (6,2 %). Vuonna 2020 poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Bussiliikenteessä palkkojen ja henkilösivukustannusten osuus liikenteenhoidon kustannuksista on noin 50 % ja poltto- ja voiteluaineiden noin 15 %. Välilliset palkat laskivat 2,8 %, kun työnantajille myönnettiin alennukset työeläkevakuutukseen koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Myös polttoainekustannusten kustannustaso laski 8,9 %. Korkotason merkitys HSL:n operointikustannuksiin on ollut suuri metro-, raitio- ja junaliikenteessä. Korkotaso on ollut edelleen matalalla tasolla, mikä on vaikuttanut alentavasti kalustosta maksettaviin korvauksiin.

Vuosikate oli 13,5 milj. euroa, 6,2 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. vuosikate ei aivan riittänyt kattamaan HSL:n poistoja, jotka olivat yhteensä 18,3 milj. euroa.

Vuoden 2020 Investointimenot ovat yhteensä 16,9 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 5,2 milj. eurolla (23,6 %).

Tarkastuslautakunnan jäsen Hannele Luukkainen on pyytänyt 25.11.2020 lähettämällään kirjeellä eroa HSL:n tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä asuinkunnan vaihdon ja sitä kautta kuntayhtymän toimialueen ulkopuolelle muuton vuoksi 1.1.2021 alkaen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Luukkaisen toimikausi päättyy näin ollen jo ennen uuden jäsenen valintaa, sillä hän menettää yleisen vaalikelpoisuutensa 1.1.2021 alkaen.

Kuntalain 64 §:n 5 momentin mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan, mitä johtajasopimuksesta säädetään kuntalain 42 §:ssä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kuntayhtymän johtavan viranhaltijan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä (Kunnanjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin) tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän ylin päättävä toimielin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021

2

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, esityslista

3

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, ääniluettelo

4

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

5

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tilinpäätös 2020

6

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, tilintarkastuskertomus 2020

7

Kokouskutsu, kokous 25.5.2021, liite, toimitusjohtajasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566