Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

24.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Helmi Liiketalousopisto Oy:n hallitusjäsenen vaihdos

HEL 2021-005231 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.5.2021 siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtava rehtori Maria Sarkkinen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi 2021-2024.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helmi Liiketalousopisto Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helmi Liiketalousopisto Oy

Yhtiön toimialana on ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoitusperiään varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 16,5 %.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen yhtiökokouksen päättyessä, joka pidetään varsinaisen yhtiökokouksen tekemästä vaalista lukien kolmen vuoden kuluttua.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen.

Helmi Liiketalousopisto Oy:n hallituksen jäsen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Helmi Liiketalousopisto Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi Liisa Pohjolaisen tilalle on tarkoituksenmukaista valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtava rehtori Maria Sarkkinen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Vaihdos tapahtuisi toimikauden vaihtuessa.

Hallituksen jäsenmäärä on tämän jälkeen seitsemän jäsentä ja se on yhtiöjärjestyksen mukainen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helmi Liiketalousopisto Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566