Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

24.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Daniel Sazonovin ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Elisa Gebhardin.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Jenni Pajusen sijasta Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon sijasta Mikko Kiesiläisen ja Tomi Sevanderin sijasta Elisa Gebhardin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Tom Sevanderin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566