Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

24.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous 2021

HEL 2021-003437 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen yhtiöjärjestysmuutosta ja osingonjakoa koskevat päätösehdotukset liitteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouksen esityslista hallituksen päätösehdotuksineen

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020, § 359 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n (Uudenmaan Sairaalapesula) omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen siten, että Uudenmaan Sairaalapesulan harjoittama pesulaliiketoiminta yhdessä Puro Tekstiilihuolto Oy:n vastaavan toiminnan kanssa siirrettiin uudelle perustettavalle yhtiölle nimeltä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, minkä jälkeen vanhat yhtiöt on ollut tarkoitus purkaa. Konsernijaosto hyväksyi 15.6.2020, § 56 perustettavan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen sekä antoi jo ennakollisesti yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hyväksyä jäljelle jääneen USP:n selvitystilaan asettamisen ja selvitysmiehen valinnan.

Edellä mainittuun järjestelyyn liittyneiden keskinäisten osakekauppojen jälkeen Helsingin omistusosuus Uudenmaan Sairaalapesulasta on tällä hetkellä noin 16% ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) noin 78%. Muut omistajat vähäisin osuuksin ovat Espoon kaupunki, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Keravan ja Loviisan kaupungit, Sipoon kunta ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.

Pesulaliiketoiminnan myymisen jälkeen Uudenmaan Sairaalapesulan omaisuus muodostuu pääasiassa kiinteistöstä maa-alueineen sekä nettosaamisista Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:ltä ja HUSilta.

Alkukeväästä 2021 tehtyjen veroselvitysten pohjalta Uudenmaan Sairaalapesulan toiminnan lakkauttamisen osalta päädyttiin selvitystilaan asettamisen sijasta järjestelyyn, jossa yhtiö muutetaan tavalliseksi kiinteistöyhtiöksi (yhtiöjärjestysmuutos) ja yhtiön varoja jaetaan osakkaille (osingonjako) ennen kiinteistöyhtiön osakkeiden myyntiä ulkopuoliselle taholle. Yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ovat liitteinä 1 -2. Mikäli yhtiökokous tekee päätöksen osingonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti, ja ottaen samalla huomioon myös varojen jakoon liittyvät osakeyhtiöoikeudelliset  ym. reunaehdot, niin Helsingin osuus mahdollisesta pääoman palautuksesta olisi noin 400 000 euroa ja mahdollisesta osingonjaosta noin 650 000 euroa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeiden myynti tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouksen esityslista hallituksen päätösehdotuksineen

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566