Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

19.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Jenni Pajusen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Nasima Razmyarin sijasta Mika Raatikaisen ja Veronika Honkasalon sekä edellä mainittujen sijasta varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Jenni Pajusen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566