Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

19.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 23.4.2021

HEL 2021-004182 T 00 01 06

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566